اخذ پروانه استاندارد تشویقی هیدروکسید سدیم شگرف فیدار شیمی ساوا

تولید گلایسین توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت شگرف فیدار شیمی ساوا

حضور شرکت شگرف شیمی در پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی،تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی