مدیر تحقیق و توسعه:

خانم مهندس معصومه اسماعیلی نژاد

کارشناسی ارشد بیوشیمی

تلفن همراه: 09365940893

ایمیل: masoumehesmaeili888@gmail.com