مدیر کنترل کیفیت و مسئول فنی آزمایشگاه:

خانم مهندس فاطمه سلطانی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

ایمیل: soltaniqc96@gmail.com

آنالیز محصولات

سود کاستیک پرک(NaOH)

آمونیوم کلراید(NH4Cl)

سولفات مس(CuSO4.5H2O)

سولفور سدیم(Na2S.5H2O)

MSDS محصولات