مدیر فنی:

آقای محمد تقی رضائی

تلفن همراه: 09196632065